پس از خرید تجاران عزیر از کشور مبداء توسط کارگو،کانتینر بوکینگ می شود و به کشور مقصد ارسال می کنند. کانتینر پس از ارسال به دو مسیر می تواند وارد کشور عزیزمان شود : مسیر اول: ترانزیت به امارات و پس از آن ارسال از طریق لنج یا همان کانتینر مستقیم وارد جزیره قشم می شود . مسیر دوم: ارسال مستقیم به بندر شهید رجایی بندر عباس پس از کلیه امورات گمرکی ترانزیت/ترانشیپ به جزیره قشم می گردد.در ضمن کلیه این مسیرها هر کدام هزینه و زمان متفاوتی دارد که با مشاوره با ما می توانید مسیر خود را بهتر انتخاب کنید